Predchádzajúci Nasledujúci

KerioMAIL

pošta, kalendár, kontakty…

…vždy a všade dostupné, aj v mobile !

Firemný email – vizitka vašej firmy

Viac informácií

Kyocera tlačiarne a multifunkcie

Hľadáte výkonnú, spoľahlivú tlačiareň alebo multifunkciu s ekonomickou prevádzkou? KYOCERA je tá správna voľba…

Viac informácií

Hľadáte server?

Hľadáte vhodný server pre nasadenie vo Vašom podnikaní? Radi Vám ho vyšpecifikujeme…

Viac informácií

Zálohujte Vaše dáta

Vaše domáce i firemné dáta spoľahlivo odzálohuje.
NAS od Synology je spoľahlivé, intuitívne, dostupné…

Viac informácií

Kerio Control BOX

Firemný firewall Kerio Control je možné dodať aj ako elegantný hardwarový box…

 

Viac informácií

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické osoby, fyzické osoby a súkromné osoby po zaregistrovaní do internetového obchodu za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami fonet.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami fonet.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Od 13.6.2014 sa riadi spotrebiteľ aj zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku / prostredníctvom internetového obchodu/ alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.fonet.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z.,v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku / internetový obchod/.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci viesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Predávajúci je povinný dať kupujúcemu potvrdenie
o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči napr. e-mailom.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to iba v deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky nasledujúci pracovný deň .

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Registrovaný kupujúci môže získať zľavu z maloobchodnej ceny po dohode s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Akákoľvek zmena ceny bude konzultovaná s kupujúcim, ktorý jej neakceptovaním má právo na odstúpenie od objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, prevodom na účet alebo vkladom na účet predávajúceho.

3. K cene tovaru je účtované dopravné v prípade, že kupujúci si objedná aj dopravu tovaru na miesto určenia.

IV. Dodanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke hneď, ako je tovar pripravený na vyskladnenie.

V. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar po druhej výzve, predávajúci môže tento tovar, v prípade záujmu iného kupujúceho, následne predať.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 Zo strany predávajúceho:
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu ak nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote a cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Zo strany kupujúceho:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho. Tovar musí byť vo vyššie uvedenej lehote, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy doručený do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s pôvodným prepravným obalom. Tovar ktorý spotrebiteľ chce vrátiť musí byť nepoškodený a bez zjavných známok používania a opotrebenia.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v pôvodnom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

VII. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti a porušenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zobraziť mapu GPS: N 48˚53'31,9", E 18˚03'45,7"

FONET spol. s r.o.

Súvoz 802

911 01 Trenčín

Tel: +421 32 / 7443930

Fax: +421 32 / 7443931

E-mail: fonet@fonet.sk

Otváracia doba (Po - Pi):

8:00 - 12:00

13:00 - 16:00