Pozor na americký cloud

Cas­par Bowden, je­den z pop­red­ných od­bor­ní­kov na ochra­nu súk­ro­mia, va­ru­je Euró­pa­nov pred pou­ží­va­ním ame­ric­kých clou­do­vých slu­žieb, naj­mä clou­do­vých dis­kov, pre­to­že im hro­zia lus­trá­cie dát zo stra­ny ame­ric­kých úra­dov. Bowden vo svo­jej sprá­ve upo­zor­ňu­je na zá­kon FI­SAAA, kto­rý umož­ňu­je ame­ric­kým úra­dom špe­ho­vať dá­ta cu­dzích sub­jek­tov. Vzťa­hu­je sa to na ta­ké roz­ší­re­né služ­by ako Ama­zon Cloud Dri­ve, App­le iC­loud ale­bo Goog­le Dri­ve. Ten­to zá­kon pod­ľa ne­ho ot­vá­ra no­vú éru „doh­ľa­du nad clou­dom“.

Bowden je spo­luauto­rom sprá­vy o bo­ji s ky­berzlo­či­nom a ochra­ne súk­ro­mia v clou­de, kto­rý bol ne­dáv­no pred­lo­že­ný Európ­ske­mu parla­men­tu. V tej­to sprá­ve sa uvá­dza, že zá­kon FI­SAAA „vý­slov­ne po­vo­ľu­je čis­to po­li­tic­ky mo­ti­vo­va­né sle­do­va­nie“, v hľa­dá­či­ku ame­ric­kých úra­dov sa tak mô­že ocit­núť kto­koľ­vek, kto si do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka nah­rá…..

Celé znenie článku na portáli ITnews.sk

Súvisiace články

Kontaktujte nás

Spolupracujte s nami na komplexných IT riešeniach.

Radi vám odpovieme na všetky otázky a pomôžeme vám určiť, ktoré z našich služieb najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Výhody
Čo ďalej?
1

Naplánujeme si meeting

2

Na meetingu zistíme problém

3

Vypracujeme návrh riešenia

Naplánujte si konzultáciu