Ochodné podmienky

Obchodné podmienky

Fonet s.r.o.

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické osoby, fyzické osoby a súkromné osoby po zaregistrovaní do internetového obchodu za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami fonet.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami fonet.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Od 13.6.2014 sa riadi spotrebiteľ aj zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku / prostredníctvom internetového obchodu/ alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.fonet.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z.,v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku / internetový obchod/.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci viesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Predávajúci je povinný dať kupujúcemu potvrdenie
o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči napr. e-mailom.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to iba v deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky nasledujúci pracovný deň .

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Registrovaný kupujúci môže získať zľavu z maloobchodnej ceny po dohode s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Akákoľvek zmena ceny bude konzultovaná s kupujúcim, ktorý jej neakceptovaním má právo na odstúpenie od objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, prevodom na účet alebo vkladom na účet predávajúceho.

3. K cene tovaru je účtované dopravné v prípade, že kupujúci si objedná aj dopravu tovaru na miesto určenia.

IV. Dodanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke hneď, ako je tovar pripravený na vyskladnenie.

V. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar po druhej výzve, predávajúci môže tento tovar, v prípade záujmu iného kupujúceho, následne predať.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 Zo strany predávajúceho:
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu ak nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote a cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Zo strany kupujúceho:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho. Tovar musí byť vo vyššie uvedenej lehote, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy doručený do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s pôvodným prepravným obalom. Tovar ktorý spotrebiteľ chce vrátiť musí byť nepoškodený a bez zjavných známok používania a opotrebenia.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v pôvodnom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

VII. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti a porušenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY